Dviračiais Riomerių dvarų vietomis

Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras drauge su besidominčiais savo krašto istorija tęsia keliones po rajoną. Šį kartą kelionių dviračiais entuziastai susirinko pakeliauti tomis vietomis, kur buvo vienos žymiausių giminių Kaišiadorių rajone ir Lietuvoje – Riomerių – dvarai.

dvir

Riomerių giminės šaka Pabaltijyje prasidėjo dar XIII amžiuje Kuršo žemėse. XVII-XVIII amžių sandūroje jie įgijo dvarų mūsų rajone ir gyveno čia iki 1926 metų. Ilga giminės istorija Kaišiadorių rajone ir paskatino pakeliauti jų kažkada gyventomis vietomis.

Stasiūnai arba Vladikiškių dvaras. Dvaro pastatai statyti, manoma, XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje. Apie interjerą nežinoma nieko, tačiau dar yra sutinkamos knygos iš dvaro bibliotekos su ekslibriais (karūna, po ja įrašas „BIBLIOTEKA WLADYKISKA“). Šiuo metu pastatų ir aplinkos būklė tokie, kad sukelia liūdesį ir klausimų keliaujantiems: „Ar savininkas yra?“, „Kodėl nieko nedaro tokioje dėkingoje vietoje?“, „O kodėl čia negalėtų būti muziejus?“

 

Stoniavos kapinaitės

Mažųjų Vladikiškių kapinės – vienos gražiausių rajone. Čia palaidota dalis Riomerių giminės, čia stovi nedidelė koplytėlė. Joje iki 1863 metų sukilimo buvo meldžiamasi, bet sukilimo laisvės idėjos netiko carinei valdžiai. Šioji slopindama sukilimą uždraudė koplytėle naudotis.

Stoniavos-kapinaitės

Buvęs Triliškių dvaras pasitinka dalimi išlikusios senų medžių alėjos, tarytum primindamas, kad paskutinė dvaro savininkė Malvina Liandsbergienė buvo ištremta į Altajaus kraštą būdama aštuoniasdešimt penkerių.

Keliaudami buvusiomis Riomerių žemėmis aplankėme jiems nepriklausiusius Žiežmarius, antrą pagal gyventojų skaičių rajono miestą su įdomia istorija, kurios pradžia siekia XIV amžių. Miesto centre galima pamatyti Laisvės statulą, švento Jokūbo bažnyčią, kurią lanko maldininkai keliaujantys Lietuvoje esančiu Jokūbo keliu, ir kuri niekaip nesulaukia antrojo plane numatyto bokšto, vieną iš keturiolikos Lietuvos medinių sinagogų…

Iš Žiežmarių senuoju Kauno – Vilniaus keliu patraukėme link Stoniavos. Apie šį kelią poetas Jonas Aistis 1935 metais parašė taip: „Seniai, labai seniai drauge su Nemuno sukria vaga vingiavo vieškelis iš Kauno į Trakus, į Vilnių, į Gardiną … Ne Kaune jo pradžia – ne Trakuose, ne Vilniuj ir ne Gardine jo galas. Ilgus amžius jį tiesė gausios lietuvių tautos kartos; jis senas kaip lietuvių tauta. Mes nežinome, nei kada nei kas jį pradėjo tiesti, tik žinome, kad jis buvo ilgus amžius tiesiamas. Pamažu ir šuoliais jisai ilgėjo. Pamažu jis ir nyko. Šiandie jo yra likę tik tarpai. Jau niekas neatstatys jo, nes laikas ir žmonės jį suardė.

Žiežmariuose

Ilgas tasai vieškelis buvo. Daug amžių ir daug kunigaikščių jį tiesė. Sako, kad jis prasideda Baltijos marių geltonose smiltyse, kad jis baigiasi Juodųjų marių bangose. Juo ėjo ir važiavo didžiųjų kunigaikščių pulkai ir gurguolės. Juo ėjo svetimų šalių vaizbūnai ir pasiuntiniai. Jo pradžią aplankydavo Tyro ir Sidono laivai. Juo ėjo mūsų džiaugsmas ir nusiminimas, mūsų laimė ir vargas. Jis buvo vienintelis pagal Nemuno vagą.

Žiežmariuose

O šiandie jo likę tik tarpai, bet ir tie berželiais, perkūnžolėm ir vėjažolyniais apaugę. Upokšnių vagos išplėšę klaidžius brastų grindinius. Šalip jo stovi piliakalniai slankiais nuslinkę. Žmonės išarę vyliakelius, kuriuos kadaise keikę priešai.“

Vedė šis kelias mus pro Stoniavą, jos kapinaites, kuriose palaidota dar viena Riomerių giminės dalis, pro iš dalies išlikusią dvarvietę, pro Lijoną – dvarą ir kaimą, kurių jau ir pėdsakų nėra… Tiesiog link greitkelio ranka pamoji ir pasakai: „Štai ten kaimas ir Riomerių dvaras buvo“.

Kelionė dviračiu negali būti be nuotykių ar netikėtumų. Tai įvyko Stoniavoje. Vietinės avytės, kurių banda iš tiesų nemaža, sugalvojo, kad reikėtų ir dviratininkus įtraukti į bandą. Kaip tarė, taip ir padarė. Keliautojų grupę padalino į dvi dalis, pačios apstojo iš visų pusių ir nusprendė, kad taip drauge ir ganysimės. Dviratininkai su tuo nesutiko. Nuomonių skirtingumas galų gale baigėsi avyčių pasilikimu Stoniavoje, o mes važiavome tolyn.

Edukacija sraigių ūkyje

Paskutinis iš Riomerių dvarų mūsų maršrute buvo Pavuolis. Jame stabtelėjome ilgesniam laikui – Ernesto ir Daivos sraigių ūkyje išklausėme edukacijos ir paragavome šiek tiek egzotikos.

Edukacija-sraigių-ūkyje

Grįžome per Antakalnį. Jame pasigėrėjome daugiakamiene liepa, pakeliui įvertinome didžiausio mūsų rajono darbdavio – Kaišiadorių paukštyno mastus. Kaišiadoris pasiekėme su puikia nuotaika ir įspūdžiais.

Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro turizmo
vadybininkas Aurelijus Balčiūnas

Jūratės Augutytės-Gruzdienės nuotraukos

Reklama

Po piliakalnius ir ne tik

2017 – Piliakalnių metai. Todėl rugpjūčio 12 d. Turizmo ir verslo centras organizavo ekskursiją po rajono piliakalnius.

Piliakalnis – neatskiriama Lietuvos istorijos ir kultūros dalis. Tai – gamtos ir žmogaus veiklos sukurtas objektas. Visame krašte jų skaičiuojama apie 900, mūsų rajone – 26. Piliakalnių skaičius kinta, nes atrandami nauji. Štai šių metų birželio 1 dieną į Kultūros vertybių registrą įrašytas dar vienas piliakalnis esantis mūsų rajone, Gegužinių kaime, šalia Užgirėlio.

Kelionės metu kalbėjomės apie piliakalnių atsiradimą, jų svarbą krašto gynybai, apie jų kultūrinę svarbą. Keliaudami nespėjome aplankyti visų piliakalnių, tačiau ir aplankytieji leido pajausti senąją gimtojo krašto istoriją. Dovainonių ir Migonių piliakalniai išsiskiria dar ir tuo, kad po kelis kartus buvo tvirtinami, kad kuo sėkmingiau galėtų atremti priešų puolimus.

Domėdamiesi piliakalniais išsiaiškinome, kad Napoleono karų epocha ir prancūzų armijos žygis į Rusijos imperijos teritoriją per Lietuvą 1812 metais turėjo didelės įtakos ir legendoms. Mat, yra išlikę pasakojimai apie švedų ar prancūzų kareivių supiltus piliakalnius (Migonys, Lašiniai, Rokiškės, Rumšiškės, Varkališkių I-asis).

Išsaugoję piliakalniai ir senų pasakojimų. 1888 m. tyrinėtojas E. Volteris apie Migonių piliakalnį (Piltieką arba Piliekalnį) yra užrašęs kelis padavimus. Vienas vietinis senis (pavardė nenurodoma) jam pasakojo, kad tokie piliakalniai supilti tais laikais, kai žemėje gyveno Nojus. Šioje žemėje tada gyveno pagonys. Kiekviena jų šeima turėjo savo atskirą piltieką. Ant tos piltiekos pats seniausias asmuo šeimoje taikydavo ir teisdavo besivaržančius, ir nuo jos skelbdavo savo nutarimą, kurio jau nebeatšaukdavo. Kai kas nors iš šeimos mirdavo, ant piliakalnio viršūnės užkurdavo laužus ir sudegindavo jo kūną. Kūno pelenus, jei mirusysis buvęs šaunus, narsus ir naudingas šeimai (bravas, drasus ir naudyngas gentei (gyminei, szeimynai, draugystei), pats vyriausias mesdavo į upę, o tada visi dalyvaujantieji gerdavo vandenį, kad atmintų apie jį ir kad mirusiojo narsa pereitų į likusiems. O jeigu mirdavo negeras žmogus, užsitraukęs gėdą kokiu nors nusižengimu, tai, sudeginę lavoną, jo pelenus išbarstydavo pavėjui.

Tas pats senis užsiminė, kad žmonės pasakojo, piliakalnius kažkada buvusius altoriais; ant jų žmonės atnašaudavę stabams (balvonams) aukas ir netgi degindavę žmones.

Migonių piliakalnis įsiminė ne tik aukščiu, įspūdingais apylinkių vaizdais ar legendomis. Mums atvykus kaip tik prasidėjo Migonių kaimo šventė „Ir dabarty gyvena praeitis“. Visi ant piliakalnio buvę pajuto dvasinį bendrumą giedodami Tautišką giesmę bei dainuodami liaudies dainas. Pasidžiaugėme, kad žmonės stengiasi neužmiršti savo kilmės vietos ir susitinka pabendrauti.

 

Keliaudami domėjomės ne tik piliakalniais. Kaipgi neprisiminti vienos žinomiausių Abiejų tautų respublikos giminių – Oginskių, kurių pradžia yra šalia Antakalnio buvęs Uogintų dvaras. Juk jie Kruonyje turėjo įspūdingus renesanso stiliaus rūmus.

Aplankėme Rumšiškes, miestelį, kurio istorinės šaknys liko Nemuno dugne, kurio raštininkų mokykloje brendo Antanas Baranauskas ir kurio taip ilgėjosi Jonas Aistis:

Nenašūs šaltžemiai ir pustomi smėlynai,

Molienos kietos kaip pati buitis.

Mane pagimdėt, ilgesio kartaus mokinot

Ir sielvartu nudažėte mintis.

Kruonis – daugiatautis rajono miestelis. Jame istorijos tėkmėje vieni šalia kitų gyveno lietuviai, lenkai, žydai, rusai, karaimai. Išskirtinis ne tik buvusiu Oginskių dvaru, bet ir įdomia bažnyčios istorija, turintis vienintelę rajone stačiatikių cerkvę. Miestelio apylinkėse pokario metais aktyviai veikė partizanai.

Kruonio-baznycia

Darsūniškis, sena ir unikali mūsų rajono gyvenvietė, kentėjusi nuo kryžiuočių ir švedų puolimų, pasitiko šventos Agotos vartais, pastatytais XVIII amžiuje. Šventoji įdėmiu žvilgsniu saugo miestelį nuo gaisrų. Tai jos misija, nes miestelis daug kartų yra degęs, dėl ko ir paprašė šventos Agotos pagalbos. Pagrindinė Darsūniškio gatvė nuvedė link dar vienų XVIII amžiuje statytų vartų – švento Kazimiero, Lietuvos globėjo. Pasigrožėję jais nepalikome be dėmesio ir pačių naujausių – 1910 metais pastatytų švento Jurgio vartų. Taigi, į Darsūniškį įvažiuoti iš bet kurios krypties kelio galima tik globojant šventiesiems.

O kad rugpjūčio šiluma visai neišdžiovintų, atsigaivinome mineralinio šaltinio vandeniu. Nuostabu…

Pažvelgėme į rajoną dar vienu kampu – aplankėme Dalios ir Dimitrijaus Jakovlevų ūkį „Gyvas kalnas“. Tikrai kalnas ir tikrai gyvas! Patys įvairiausi paukščiai, ožkytės kaip šuniukai bėgančios paskui žmones, poniai tiesiog kviečiantys pašėlioti ir pajodinėti ir kiaušiniai žalios spalvos lukštu. Šeimininkė paguodė, kad jie tikrai natūralūs ir ne nuo Velykų padažyti likę. Viena keliautoja apie ūkio gyvūnus pasakė: „Jie visi tokie gražūs, prižiūrėti, švelnūs“.

Gyvas-kalnas

Kalviai pakerėjo gamtos grožiu ir unikalia viena iš dviejų Lietuvoje esančių rotondinio tipo bažnyčių pastatyta XIX amžiaus pradžioje. Šventovė visus stebino savo senąja ramybe… Susikaupimas aplankė savaime.

Ir vėl autobuse. Po kurio laiko nuo kalnelio pamatome Žiežmarius, antrą pagal dydį rajono miestą. Bažnyčios bokštas tarsi kviečia apžiūrėti miestelio centrą. Apžiūrime istorines vertybes: maloniai stebina Laisvės statulos originalumas, senieji pastatai supantys aikštę, tolėliau esanti viena iš 14 Lietuvos medinių sinagogų. Keliautojai teiravosi, ar kada nors visgi pastatys antrą Žiežmarių bažnyčios bokštą…

Sustojome ir šalia Mažųjų Vladikiškių kapinaičių. Jose palaidoti Romerių giminės atstovai. Romeriai virš 300 metų Kaišiadorių apylinkėse turėjo dvarų: Kaišiadorių, Vladikiškių, Romeravos, Stoniavos, Lijono, Tryliškių. Jų gyvenimus mena tik paminklai… Simboliškas paskutinis ekskursijos objektas – Vladikiškių (Stasiūnų) dvaro pastatai. Gerai būtų, kad atgytų.

Gražus ir įdomus mūsų rajonas. Dėkojame keliautojams. Tikimės vėl susitikti kitose ekskursijose.

Kaišiadorių TVIC turizmo vadybininkas Aurelijus Balčiūnas

Mortos Narkauskaitės nuotr.

Kaišiadoryse – antrasis susitikimas su paukščiais

Paukščių ir pramogų gryname ore mylėtojus kaišiadoriečiai jau antrąjį kartą pakvies į Paukščių festivalį. Birželio 3 dieną Kaišiadorių miško estradoje vyksiantis blaivus renginys skirtas šeimoms. Organizatoriai jau paruošė puokštę įvairiausių veiklų, tad užsiėmimų netrūks ir judresnių rungčių mėgėjams, ir siekiantiems įgyti žinių apie paukščius ramesnėje aplinkoje, ir mėgstantiems ragauti, pašokti ar pasiklausyti muzikos.

O mes, lietuviškos gamtos mylėtojai, jau padarėme įžangą į renginį. Kartu su Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ornitologais Sauliumi Rumbučiu, Deiviu Dementavičiumi bei Kaišiadorių rajono savivaldybės ekologu Vidmantu Malinausku vykome į mišką stebėti naminių pelėdų. Šios pelėdos gyvena miškingose teritorijose, senuose parkuose. Šį kartą pasirinkome miškus šalia Pravieniškių, kuriose yra iškelti specialūs inkilai šiai pelėdų rūšiai. Nors naminės pelėdos nėra retos, tačiau daug jų žūva keliuose susidūrusios su autotransporto priemonėmis, intensyviai ūkininkaujant miškuose mažėja natūralių šių pelėdų buveinių – senų, drevėtų medžių. Ornitologai mokslo tikslais jau daugiau kaip trisdešimt metų kasmet aplanko per šimtą šioms pelėdoms skirtų inkilų, kurių daugumą pagamino Kaišiadorių miškų urėdija. Paukščiai žieduojami, matuojami, tiriamas jų maistas, demografiniai procesai. Jei suaugusiems paukščiams niekas nenutinka, tai tuose pačiuose inkiluose pelėdos gali perėti kelis ar net keliolika metų paeiliui. Svarbu, kad inkilai būtų prižiūrimi, suremontuojami ar pakeičiami naujais, į inkilų vidų įpilama pjuvenų. Šiais metais jau trylikoje inkilų įsikūrė naminės pelėdos. Pirmosios poros kiaušinius dėti pradėjo kovo 8-10 d. Dėtyse buvo po 2-5 baltus kiaušinius. Kiek pelėdžiukų išaugs, priklausys nuo pagrindinio jų grobio – pelinių graužikų gausos.

10 Peledu stebejimas su ornitologais - Giedres Streikauskaites nuotr.

Iš Lietuvoje sutinkamų 12 pelėdų rūšių per paskutinius 30 metų Kaišiadorių krašte aptikta 5: naminė, mažasis apuokas, balinė, lututė, ir žvirblinė pelėda. Pastarosios trys rūšys įrašytos į Raudonąją knygą. Plačiau apie pelėdų ir plėšriųjų paukščių tyrimus, apsaugą bei paramą galima paskaityti svetainėje http://www.padekime-ereliams.lt.


Kol Deivis drąsiai lipa į aukštą eglę link pelėdų inkilo, Saulius sako, jog šios pelėdos „pilkoji“ forma (plunksnų atspalvio forma) nykstanti, o jas keičia pelėdos su „rudos“ spalvos apdaru. Sužinome, kodėl skrendančios pelėdos beveik neišgirsi – sparno kraštą dengia smulkūs plaukeliai, sugeriantys garsą.

Laikinai apžiūrai iškelta iš inkilo pelėda gana rami, paklūsta Sauliui ir leidžiasi išmatuojama, tik savo gražiuoju žvilgsniu nelabai jau dosniai dalijasi. Pūkuoti pelėdžiukai dar maži.

Jei norėtumėte dalyvauti pelėdžiukų žiedavime ar stebėti paukščius kartu su ornitologais, sekite paskyrą www.pauksciufestivalis.lt, kur paskelbsime apie kitas išvykas į gamtą. O paties Paukščių festivalio metu Jūsų laukia paukščių paroda „Nuo viščiuko iki stručio“, pirmasis Šakočių kepimo čempionatas, bėgimo su kiaušiniais, „Kiaušinių ruletės“ varžybos, lėkščiasvydžio turnyras „Skrydis“, ornitologų paskaitos, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus, Lietuvos etnokosmologijos muziejaus edukacinės programos, asociacijos „ANBO eskadrilė“, Lietuvos aviacijos muziejaus erdvės, paroda „Laimės paukštė“, vaikų kiemelis, prekyba, oro balionas, Irenos Starošaitės, Sashos Song, grupių „Hiperbolė Tribute Band“, „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ koncertas bei diskoteka iki pat vidurnakčio. Taip pat bandysime gerinti kiaušinių metimo porose (nesudaužius) rekordą – pernai jis siekė 20,42 m. Tad kviečiame visus turiningai praleisti birželio 3 dieną Kaišiadoryse. Renginys nemokamas. Detalesnė informacija svetainėje www.pauksciufestivalis.lt.

Pauksciu-festivalis-Kaisiadorys-2017-06-03-el

Tekstas ir foto:  Giedrė Streikauskaitė

Kaišiadorys – parodoje „Adventur 2017”

Pasirinkimai – su jais teko susidurti visiems, mus aplankiusiems parodoje „Adventur 2017“. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais, įsikūrėme greta kitų Lietuvą pristatančių stendų, tokių buvo lygiai penkiasdešimt. Šių metų tema – maisto edukacijos, tad praktiškai kiekviename stende buvo galima ko nors paragauti. Ar ryžtumeisi pagauti žalią kiaušinį, vilkėdamas mėgstamiausią švarką arba gražiausią savo suknelę? Aišku, kad taip! Ko tik nepadarytum paragavęs nuostabaus skonio Žaslių tradicinių amatų centre kepto šakočio, Kaišiadorių paukštyne rūkytų sparnelių, „Gudobelės“ duonos traškučių, „4Less” konditerijos gaminių. O jeigu dar pasiūlytume galimybę laimėti „DESĖS“ silkės… Juk aukso medalis, rodantis, kad tai „Metų gaminys“ Lietuvoje, ne šiaip sau duotas.

Šiais metais su Kauno regiono plėtros agentūra pristatėme „8 skonių pasą“. Šiame leidinyje Kauno apskrities rajonų savivaldybės pristatė geriausias maisto edukacijas. Pase, kaip ir priklauso, palikome vietos antspaudui, tad renginio dalyviai turėjo susirinkti aštuonias „vizas“ – tokiu būdu, kiekvienam užduotį atlikusiam, įteikėm po vertingą prizą. Žinoma, prieš tai kiekvienas turėjo pagauti po žalią kiaušinį. Mums tikrai pasisekė – nesudaužėm nė vieno kiaušinio. Galbūt dėl to, kad jie buvo stebuklingi?

Lyginant su 2016 m., šiais metais LITEXPO parodų rūmuose vykusioje parodoje apsilankė 19,54% daugiau lankytojų – 29631, veiklos turėjome per akis. Galbūt ir ne visus prie stendo priėjusius spėjome užkalbinti, nes kartais prie stendo susidarydavo spūstys. Vis dėl to, paroda apie keliones, tad džiugu, kad žmonės domėjosi apie kelionių po mūsų kraštą galimybėmis, prisiminė vykusius renginius, ekskursijas, žygius, klausė kur ir ką dar galima pamatyti mūsų krašte. Vienas vyriškis, apsuptas kostiumuotų žmonių, angliškai paklausė „Kaišiadorys? Kada galėčiau ten apsilankyti?”. Kaip paaiškėjo, tas žmogus buvo Japonijos ambasadorius Lietuvoje Toyoei Shigeeda. Jis ne vienintelis toks, Kultūros ir paveldo departamento vadovė Diana Varnaitė jau eilę metų nepraleidžia progos mus aplankyti, o kur dar kitų miestų merai, svarbūs ir paprasti žmonės, bendraujantys šiltai ir betarpiškai, bet dažniausiai – neprisistatantys. Ypatingai šypseną kėlė išvykusių kaišiadoriečių klausimai „Kuo Kaišiadorys yra išskirtiniai”, viena tokių, Verslios Lietuvos eksporto skyriaus vadovė Jurgita Butkevičienė, kraštietė, dar prieš keletą mėnesių vykdžiusi seminarą apie eksportą Kaišiadoryse. Džiugu, kad ji, kaip ir kiti išvykę kaišiadoriečiai, nepamiršta savo gimtojo krašto, nuostabios gamtos, kaimiško grožio.

Tris dienas darbavomės kartu su Žaslių kultūros ir tradicinių amatų centro kolektyvu, „4less” įmonės darbuotojoms, sraigių ūkio „Aspersa” šeimininku Ernestu, Kaišiadorių švietimo ir paslaugų centro vadove Kristina. Ačiū merui Vyteniui, kuris atvyko ir taip pat padėjo pristatyti mūsų kraštą! O veikti buvo ką, nes, kaip ir minėjau – prie mūsų stendo susidarydavo eilės! O kai kurie lankytojai net po keletą kartų grįždavo pas mus. Greičiausiai ir dėl raudono gaidžio, besipuikuojančio ant stendo sienos. Šiais metais jis buvo netikras, tik atvaizdas ant lipduko, klausimas šalia jo „Ką veiksi gaidžio metais?” ne šiaip sau buvo parašytas – ar kalendoriuje pasižymėjote birželio 3 d.?

Malonu sulaukti kasmet mus su dovanomis aplankančių Česlovo Nevieros ir  Romualdo Kubiako, kraštiečių Daivos ir Rimo Degučių, Rolando Miliuko su šeima, Vaidos Babeckienės, Editos Levansavičiūtės, Jūratės ir Alberto Lakštauskų, Mindaugo Šimkūno, Astos ir Dainiaus Tamulevičių, Ritos Mikučiauskienės, A.Brazausko ir Kruonio gimnazijų moksleivių bei kitų.

Už didžiulę pagalbą ir bendrą darnų darbą Kaišiadorių stende nuoširdžiai dėkojame Raselei Ščerbavičienei, Ilonai Grabijolienei, Valei Kurgonienei, Onutei Raudeliūnienei, Kristinai Rūtai Dzeventlauskienei, Daivai Sindriūnienei, Virginijai Vainienei, Ernestui Vaičiui, dovanojusiems prizus ir vaišes Žaslių kultūros ir tradicinių amatų centrui, UAB „Kadagio dūmas“, UAB „4Less“, G.Kanaševičiaus PĮ „Desė“, UAB „Gudobelė“, Kauno regiono plėtros agentūrai, Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, AB Kaišiadorių paukštynui, Sraigių ūkiui „Aspersa“, Kristinai Zazerskienei, Jurgitai Treinytei, Kūrybos namučiams “Vėjų fėja“, Kaišiadorių rajono savivaldybei, Sauliui Jankauskui ir kitiems draugams.

P.S. Gyvos sraigės, kurias Ernestas atsivežė tiesiai iš sraigių ūkio, namo grįžo gyvos ir sveikos, parodos metu niekas jų nesuvalgė. Ką gali žinoti, gal sutiks jos susidomėjusius Pavuolio kaime, sraigių edukacijos metu.

15-pristateme-sraigiu-ukio-aspersa-edukacijas-ir-produkcija

Viktoras Pinkevičius

„Canto Fiorito“ baroko menų projektas vaikams „Netaisyklingas perlas“

Rugpjūčio 20-osios vakarą Kaišiadorių rajone numatomas netikėtas kultūros reiškinys – brazilų muzikantas Rodrigo Calveyra, grojantis viso pasaulio koncertų salėse ir festivaliuose, atliks išilginės fleitos solo barokinės muzikos rečitalį „Netaisyklingas perlas“ nedidukėje, XVIII amžių menančioje buvusio dominikonų vienuolyno koplytėlėje Paparčių kaimelyje. Kodėl Paparčiuose? To paties klausimo paklausia kiekvienas, išgirdęs ir apie tarptautinio senosios muzikos ansamblio „Canto Fiorito“, kuriam vadovauja R. Calveyra, rezidencijos Paparčiuose projektus, čia vykdomus jau trečius metus iš eilės. „Netaisyklingas perlas“ – vienas iš jų.

Išties minėtoji koplytėlė keliems šimtams Paparčių gyventojų primena turtingą jų gimtosios vietos kultūros istoriją, susijusią su XVIII a. šioje vietoje gyvavusiu dominikonų vienuolynu. Vienintelis išlikęs vienuolyno pastatas yra įkvėpimas įvairiems kaimo bendruomenės vykdomiems paveldo restauravimo ir konservavimo projektams, kultūros, edukacijos renginiams. Daugelio projektų vadovė – bendruomenės tarybos pirmininkė Audronė Neniškienė. Nuo rugpjūčio 16 d. čia prasideda „Canto Fiorito“ inicijuotas tarpdisciplininis baroko menų projektas vaikams „Netaisyklingas perlas“, pavadintas pagal pirminę portugališko žodžio barocco reikšmę. Aplinkinių miestų – Vievio, Elektrėnų, Kaišiadorių – meno mokyklų dailės mokiniai Paparčiuose tapo barokinį Dievo Motinos paveikslą koplytėlei pagal ten kabėjusio istorinio paveikslo aprašymą ir išmatavimus bei remdamiesi žiniomis apie baroko stilių, įgytomis ankstesniuose „Canto Fiorito“ Paparčių rezidencijos projektuose. Rudenį vaikai šią užduotį pratęs kartu su mokytojais savo meno mokyklose. Galiausiai vienas iš vaikų nutapytų darbų liks kabėti koplyčioje vietoje prarastojo originalaus paveikslo.

Projekto vasaros sesijoje mokinių sukurti sakraliniai paveikslai rugpjūčio 20 d. bus eksponuojame parodoje, o 20 val. žvakėmis apšviestoje Paparčių koplytėlėje skambėsiantis Calveyros išilginės fleitos rečitalis išskleis vaikų darbuose mėgintą užčiuopti barokinę dvasią. Parengęs XVII-XVIII a. Italijos, Vokietijos, Prancūzijos, Anglijos ir kitų šalių kompozitorių kūrinių programą, garsus atlikėjas supažindins klausytojus su visą to meto Europą užvaldžiusiu, taip pat ir Paparčių dominikonų vienuolyną pasiekusiu jausminguoju baroko stiliumi bei asimetriškomis jo briaunomis, kuriančiomis gausius kontrastus.

Antroji tarpdisciplininio baroko menų projekto „Netaisyklingas perlas“ dalis, skirta muzikos ir šokio besimokantiems vaikams, bus įgyvendinta šių metų spalio pabaigoje.

Šis projektas – ne vienintelė „Canto Fiorito“ dovana Paparčiams. Per keletą ansamblio rezidencijos metų tarp ansamblio ir Paparčių Šv. Juozapo šeimos namų globotinių užsimezgė šiltas ryšys. Čia augantys vaikai, išklausę ansamblio koncertų ne kartą apdovanojo iš skirtingų šalių atvykusius „Canto Fiorito“ muzikantus savo pačių darytais suvenyrais, koncertams besiruošiantys atlikėjai net buvo vaišinami vaikų valgyklėlėje. Atsidėkodami už tokią šilumą, ansamblio meno vadovas R. Calveyra ir prodiuserė bei dainininkė Renata Dubinskaitė sumanė sostinėje surengti labdaros koncertą, kurio metu surinktos lėšos bus skirtos Paparčių Šv. Juozapo šeimos namams. Labdaros renginys „Concertus Spirituale“ vyks rugpjūčio 25 d. 19 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje, kur skambės XVII a. pradžios italų kompozitorių (C. Monteverdi, T. Merula, G. Legrenzi, B. Ferrari ir kt.) ankstyvojo baroko stiliaus sakralinė muzika. Dainininkės balsas susilies su pakiliu Calveyros korneto tembru ir švelniais išilginių fleitų garsais, pritariant Dovilės Savickaitės skambinamiems vargonams. Klausytojai kviečiami į šį koncertą nemokamai. Kiekvieno pagal išgales paskirta auka tikrai pradžiugins Paparčiuose be tėvelių augančius vaikus.

Rodrigo Calveyros išilginės fleitos rečitalis: rugpjūčio 20 d., šeštadienį, 20 val. buvusio dominikonų vienuolyno koplyčioje Paparčiuose, Kaišiadorių rajone

Canto Fiorito labdaros koncertas Concerto Spirituale: XVII a. italų sakralinė muzika“:  rugpjūčio 25 d., ketvirtadienį, 19 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje, Maironio g. 10 Vilniuje

Projektą „Netaisyklingas perlas“ remia Šveicarų muzikos fondas „Dulcimer“ ir Lietuvos kultūros taryba, organizuoja VšĮ „Suonatori del granduca“ ir kaimų bendruomenė „Viltija“.

Informacinis partneris: „Lietuvos žinios“

Fotografija: kadras iš praeitų metų „Canto Fiorito“ rezidencijos Paparčiuose projekto su meno mokyklomis. Fotografas Ričardas Grigas.


www.cantofiorito.lt

Paukščių festivalyje – rekordai ir strutis pabėgėlis

Kaišiadoryse vykusiame pirmajame Paukščių festivalyje netrūko emocijų ir spalvų. Tokį renginį kaišiadoriečiai planavo penkerius metus. Tad daugiau nei 60 renginio partnerių bei rėmėjų pasistengė, kad šventės erdvės butų užpildytos įvairiausiomis veiklomis bei dovanų gausa.

Į renginį atkeliavę šeimos iš visos Lietuvos galėjo pasidžiaugti gyvų paukščių paroda „Nuo viščiuko iki stručio“, kuri, beje, nepraėjo be nuotykių. Vienas įsiaudrinęs strutis panoro laisvės ir pabėgo į šalia esantį Girelės mišką. Po paieškų šeimininkai jau buvo praradę viltis pabėgėlį susigrąžinti, tačiau po kurio laiko socialiniuose tinkluose atsirado linksma žinia. Mat kaišiadorietis Vytas Butkevičius sutikęs miške strutį, ryžosi jį sugauti. Po šiokių tokių „grumtynių ir apsispardymų“ su draugo pagalba jis strutį „įsodino“ į automobilį ir parsigabeno namo, kur pabėgėliui buvo suteiktas laikinas apgyvendinimas bei maitinimas. Vakare strutis sėkmingai grįžo namo į Paberžę.

Festivalyje startavo Kiaušinių mėtymo čempionatas. Poros varžėsi dėl 500 eurų prizo už toliausiai mestą ir sugautą nesudaužytą žalią kiaušinį. Čempionais tapo 20 metrų 42 cm numetę Rokas Tamulevičius ir Mantvydas Lazauskas. Ne mažiau aistrų sukėlė dvikovos principu organizuota „Kiaušinių ruletė“ – 5 virti, 1 žalias. Sėkmę mėginti teko kiaušinį daužiant sau į galvą. Pirmąsias vietas ruletėje laimėjo Gustė Žižliauskaitė ir Kornelijus Bakūnas. Rungtyje „Bėgimas su kiaušiniais“ nugalėjo Andrė Pranukevičiūtė ir Karolis Germanavičius. Organizuotos ir kitos rungtys – Skrendantys paukščiai, Inkilas, Kiaušinių ridenimas, Paukščių „medžioklė“.

Ankstyvą renginio dienos rytą gamtos mylėtojai keliavo į išvyką „Į svečius pas jūrinį erelį“, vėliau vyko ekskursija su ornitologais, orientacinės varžybos „Paukščio lizdo paieška“, lėkščiasvydžio turnyras „Skrydis“.

Bene plačiausia programa laukė „Paukščių akademijoje“ – paskaitos apie paukščių auginimą, mitybą, Kaišiadorių rajono paukštynų istoriją, virtuvėlė „Paukščių pienas“, meninės kūrybos dirbtuvės, paroda „Laimės paukštė“, viktorina apie paukščius, Lietuvos etnokosmologijos muziejaus programa „Paukščių takas“.

Pagrindinis renginio partneris AB Kaišiadorių paukštynas visus nustebino savo rekordu, kurį užfiksavo agentūra „Factum”. Iš daugiau nei 7000 skirtingų vištienos dalių, iškeptų ant grilio, bei daržovių ir vaisių, buvo suformuotas rekordinio dydžio paukštis. 3 m aukščio, 2 m pločio ir 3,5 m ilgio kūrinys svėrė daugiau nei pusę tonos. Po rekordo fiksavimo kepta vištiena išdalinta šventės dalyviams. Renginyje buvo pagerbti ilgamečiai AB Kaišiadorių paukštyno darbuotojai.

Vakare džiugino Egidijaus Sipavičiaus, „Baltojo kiro“, „Biplan“ ir „Naktinių personų“ koncertas. Tai buvo pirmasis tokio masto blaivus renginys Kaišiadoryse, todėl visi galėjo jaustis saugiai. Paukščių festivalį Kaišiadorių rajono savivaldybė su partneriais ketina organizuoti ir ateityje, kasmet pasiūlydama naujų veiklų ir pramogų. Daugiau informacijos: www.pauksciufestivalis.lt

Giedrė Streikauskaitė

Giedrės Streikauskaitės ir Viktoro Pinkevičiaus nuotraukos


 

Traktorių šventė – 2016

Liepos 2 d. kombainai ir traktoriai patraukė ne į rugiapjūtės laukiančius laukus, nes pasėliai dar turi šiek tiek laiko ramybei. Tačiau nuplautos, perdažytos, preciziškai sutvarkytos žemės ūkio mašinos, atrodo, jau iš anksto paruoštos artėjantiems sunkiems darbams. Visi žino – ūkininkai keliasi anksčiau, tad, ko gero, ir darbams ruošiasi mažiausiai prieš mėnesį, todėl Traktorių šventė jų kalendorius, matyt, pakoregavo minimaliai. Dėl šios priežasties liepos 2 d. Stabintiškėse, Petro Morkūno ir jo šeimos ūkyje vyravo vien tik šypsenos. Vienos jų santūresnės, kitos pastebimai netramdomos, nes, ką čia slėpti, – malonu, kai aplinkiniai įvertina įdėtą triūsą. O svečių, susijusių ir nesusijusių su žemės ūkiu, buvo išties nemažai, nes Kaišiadorių inžinierių draugija gerai atliko namų darbus. Dauguma, keliavusių pro Žaslius ar Stabintiškes, negalėjo pralėkti pro šalį – juk kaip galima ignoruoti nuorodą „Į šventę“? O atvykusieji buvo pasitikti kaip šimtą metų nematyti bičiuliai, šventės svečiai nesunkiai rado kur automobilį pastatyti, organizatoriai profesionaliai pasidarbavo, atrodytų, lyg traktorių šventė ne antrą, o dešimtą kartą vyktų. Nenuostabu, nes pagrindinis renginio organizatorius ir sumanytojas Vytautas Juras apgalvojo ir sustygavo kiekvieną detalę.

Šių metų renginio tema – rugiapjūtė. Tad ir mažas ir didelis lipo į kombainus, tik suaugusieji nekantriai bandė tramdyti mažąjį „aš“ savyje, demonstruodami su technikos išmanymu susijusias žinias. Kiti mat išdrįso tą vaiką savyje išlaisvinti ir kartu su mažaisiais renginio dalyviais važinėjo po renginio teritoriją su John Deere mažuoju automobiliu ir širvintiškių atsivežtais GAZ visureigiais. Užrašų „eksponatų neliesti“ nebuvo nė vieno, tad susipažinti su žemės ūkio technika buvo galima iš labai arti. Negana to, renginio organizatoriai parodė, kaip veikia žemės ūkio padargai.

Skambant muzikai, netikėtai renginio padangę sudrumstė raudonas sraigtasparnis, apsukęs nedidelį puslankį, nusileido žirnių lauke. Šventė sulaukė AB „Kauno grūdai”, AB Kaišiadorių paukštynas ir kitų įmonių savininko – Tautvydo Barščio dėmesio, kuris atvyko nešinas dovanomis renginio organizatoriams.

Žmonėms susirinkus į salę buvo galima paklausyti paskaitos apie kombainus, traktorius, išgirsti kaip keitėsi požiūris į darbą žemės ūkyje. Šventės metu buvo apdovanoti rajono kombainininkai – veteranai. Vyriausiajam iš jų – Broniui Gudzinskui – daugiau nei 90. Kadangi rugiapjūtė jau ant nosies, o renginyje dominavo pasėlius „valgančios“ metalinės mašinos, tad ne atsitiktinai į renginį buvo įpintas ir duonos atsiradimo procesas. Duonos į krosnį niekas nepašovė ir tešlos nemaišė, tačiau renginio svečiai galėjo susipažinti su įrankiais, tarnavusiais prieš laukus užkariaujant kombainams. Gražiausio traktoriaus rinkimuose šiemet nugalėjo Vaidotas Pranarauskas su savo išpuoselėtu raudonu traktoriumi.

Pagrindiniam renginio „varikliui“ Vytautui Jurui buvo įteikta savivaldybės vadovų padėka už ilgametį darbą žemės ūkyje. Renginys, galima sakyti, jau tradicinis, organizatoriai kartelę pakėlė dar aukščiau, tad nenustebsiu, jei kitais metais jis taps viena didžiausių mūsų rajone vykstančių švenčių. Ir aš ten buvau, alų midų gėriau, burnoj neturėjau, nes renginys buvo visiškai blaivus, kaip jau po truputį tampa įprasta ir mūsų rajone.

Viktoras Pinkevičius

Viktoro Pinkevičiaus ir Giedrės Streikauskaitės nuotr.

 

Turizmo parodoje – su „gyvu“ stendu

Šiųmetis dalyvavimas turizmo parodoje „Adventur“ paliko, bene, didžiausią įspūdį per visus 7 metus. Nors galutinai „nusivarę nuo kojų“, tačiau pakylėti ir su vidiniu džiaugsmu grįžome iš tris dienas trukusios parodos „Litexpo“ parodų rūmuose. Turėjome du tikslus – pristatyti naują renginį– Paukščių festivalį, kuris vyks birželio 4 d. Kaišiadoryse, ir supažindinti lankytojus su kitomis turizmo naujienomis. Šį kartą įsikūrėme atskirą Kaišiadorių stendą. Ruošiantis tokiai parodai, visuomet stengiamės ieškoti, kuo galėtume išsiskirti iš kitų ir būti pastebėti, nes per ilgametį parodos gyvavimą lankytojai visko prisižiūrėję, sunku nustebinti.

Jau prieš tris mėnesius žinojau – vešimės gyvus paukščius. Džiugu, kad mums mielai sutiko padėti Kaišiadorių rajono gyventojai – balandininkas Aivaras Kazlauskas ir paukščių bei gyvulių ūkį puoselėjanti Dimitrijaus ir Dalios Jakovlevų šeima, kartu su šauniomis dukrytėmis Daina ir Deimante. Šie žmonės nepatingėjo ir dvi dienas kantriai bei aktyviai dalyvavo su mumis ir savo augintiniais Kaišiadorių stende. Gyvų paukščių mintis šimtu procentų pasiteisino.

Maloniausia buvo tuomet, kai žmonės pas mus sugrįždavo dar ir kitą dieną, atsivesdavo vaikus. Nelikome ir be respublikinės žiniasklaidos dėmesio – antrąją dieną ne vienas lankytojas minėjo, jog išgirdo per Lietuvos radiją ir juos sudomino Paukščių festivalis. Beje, šio renginio idėjai – daugiau nei penkeri metai. Ją plėtojo daugybę Kaišiadorių krašto žmonių. Ne kartą diskutavome apie jo prasmę, įtaką Kaišiadorių žinomumui. Festivaliui žmonės pasiūlė be galo daug veiklų, kurių užtektų turbūt trims metams į priekį. Džiaugiamės, kad pagrindiniu festivalio rėmėju sutiko tapti AB Kaišiadorių paukštynas. Žmonių reakcija, pamačius tokio renginio pavadinimą bei turinį, buvo labai labai teigiama, džiaugsmas, kad „kažkas naujo, negirdėto“, mokytojos žadėjo atvežti klases.  Bet apie patį renginį plačiau papasakosim kitose publikacijose.

Pirmąją parodos dieną stende dirbome  ne tik mes, Kaišiadorių TVIC darbuotojai kartu su balandžių augintoju Aivaru, bet entuziastingai rajoną lankytojams pristatė ir rajono meras Vytenis Tomkus, mero patarėja Vaida Babeckienė, savivaldybės vyr. specialistė Edita Levansavičiūtė. Džiaugiamės, kad tradiciškai parodoje mus aplankė Česlovas Neviera, Romualdas Kubiakas, Mindaugas Šimkūnas, Rolandas Gustaitis su sūnumi Ignu, Alma ir Kęstutis Jakeliai, Jūratė ir Albertas Lakštauskai, Aidas Bernatonis, A.Brazausko gimnazijos gimnazistai su mokytoja Asta Tamulevičiene, kiti kraštiečiai. Jūsų visų palaikymas ir domėjimasis savo kraštu mums labai labai svarbus!

Ne tik gyvi paukščiai traukė žmones prie Kaišiadorių stendo, tačiau ir Viktoro vedama viktorina „Atspėk paukščių balsus“, ne vienam sukėlusi gerų emocijų. Neretas žmogus, išmėginęs ją, vėliau atvesdavo ir savo atžalas. O ir be prizų neišėjo nė vienas – kas gavo kaišiadorietišką magnetuką, ženkliuką, kas sveikatos biuro kalendorių „Kaišiadorių rajono kulinarinis paveldas“, kas atšvaitą, kas saldų paukštuką, o išsprendusiems aukščiausią lygį teko nauja savivaldybės reprezentacinė knyga „Kaišiadorys“. Stendą pasipuošėme ir menininkės Jurgitos Treinytės pagamintais paukščiais. Lankytojus vaišinome mūsų dalyvavimą parodoje mielai parėmusių AB Kaišiadorių paukštyno ir UAB „Gudobelės“ produkcija. Žmones fotografavome prie Paukščių festivalio „personažo“, o nuotraukos išplito po socialinius tinklus. Renginio idėja patraukli pasirodė ir Kultūros paveldo departamento direktorei Dianai Varnaitei, kuri kaišiadoriečių iniciatyvumu pasidžiaugė ne tik parodoje, bet vėliau savo „facebook“ profilyje pakvietė visus į Paukščių festivalį.

Visas tris dienas buvo daug žmonių, bendravimo, klausimų ir beveik neturėjome laiko pasižvalgyti po kitas sales. Pristatėme rajono turizmą, naujas edukacijas, maršrutus, pasitelkdami į pagalbą naujus leidinius bei pasakojimus. Visuomet sulaukiame puikių atsiliepimų apie gražius rajono spaudinius, už kurių dizainą esame dėkingi Sauliui Jankauskui.

Šiemet jau beveik nebuvo lankytojų, nežinančių, kur tie Kaišiadorys yra. Turbūt tai buvo pirmi metai, kai ne tik mes pasakojome apie objektus, bet ir mums labai daug žmonių pasakojo savo įspūdžius iš apsilankymo mūsų rajone, be žymiojo liaudies buities muziejaus, dažnai minėdami Padalių keltą, Senosios Gegužinės sodybą, plaukimą Strėva, Paparčius, Kalvių ežerą, Žaslius, gyrė šaunią Rudens šventę, dalinosi įspūdžiais, kaip sunku buvo surasti Naujažerio akmenį Žaslių miestelyje, ir kaip skanu šalia Kaišiadorių parko įsikūrusiame restorane. Kaip trūkumas ne kartą buvo įvardytas pėsčiųjų ir dviračių takų nebuvimas.

Pabaigai – kviečiame visus internete „prisijungti“ prie renginio www.paukscufestivalis.lt , sekti naujienas, pakviesti į jį kuo daugiau savo draugų. Padarykime visi kartu šio renginio „debiutą“ įspūdingu.

Giedrė Streikauskaitė

Viktoro Pinkevičiaus ir Giedrės Streikauskaitės nuotraukos