Kaišiadoryse viešėjo Japonijos ambasadorius

Kovo 16 d. Kaišiadorių rajono savivaldybėje viešėjo svečiai iš Japonijos ambasados – Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Toyoei Shigeeda, antrasis sekretorius Hiroya Inoue, ambasados darbuotojas, politinio ir ekonomikos sektoriaus analitikas Renatas Kirtiklis. Kaišiadorių rajono meras Vytenis Tomkus svečius išsamiai supažindino su Kaišiadorių rajono verslo aplinka, investavimo privalumais, įdomiausiais objektais, perdavė verslininkų pageidavimus dėl galimo bendradarbiavimo. Pusantrų metų Lietuvoje dirbantis ambasadoriumi Toyoei Shigeeda išreiškė susidomėjimą mūsų rajonu, akcentavo, jog bendradarbiavimui ypač svarbus yra patogus susisiekimas, partnerystės tarp miestų, bendruomenių užmezgimas. Jo nuomone, Lietuva Japonijoje tampa vis populiaresnė. Aplankę didžiąsias Europos šalis, japonai ieško naujų patyrimų. Pagrindiniai dalykai, žavintys japonus Lietuvoje – tai graži gamta, kultūra bei tradicijų puoselėjimas. Lietuvius japonai mato kaip išsilavinusius ir patikimus potencialius partnerius. Ambasados atstovams buvo perduotos AB Kaišiadorių paukštyno, UAB „Gudobelė“, kitų įmonių lauktuvės. Rajono vadovus ir verslo atstovus ambasadorius Toyoei Shigeeda pakvietė apsilankyti ambasadoje Vilniuje.

Vėliau su Japonijos ambasados delegacija keliavome į Kruonio Hidroakumuliacinę elektrinę, kur „Lietuvos energijos gamybos“ vadovė Eglė Čiužaitė ir Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovas Valentas Neviera pristatė Kruonio HAE veikimo principus, pakvietė pasinaudoti  Kruonio LEZ teikiamomis galimybėmis. Hidroelektrinių tarnybos vadovas Raimondas Minkevičius pravedė įspūdingą ekskursiją po elektrinę. Iš šio šilto susitikimo grįžome su ugnele, aptarinėdami tolimesnius darbus bei žingsnius, kurios reikia atlikti vardan šių ryšių plėtojimo ir kitų susitikimų iniciavimo.

Tekstas ir nuotraukos: Giedrė Streikauskaitė

Reklama

„Parama darbui“ – nauja priemonė!

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas gyventojų užimtumui teikiant finansines paskatas darbdaviams, įdarbinantiems su sunkumais darbo rinkoje susiduriančius asmenis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija  bei UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Parama darbui“.

Numatoma skelbti du kvietimus teikti paraiškas. Pagal pirmąjį kvietimą paraiškos bus priimamos iki 2019 m. vasario 28 d. Paraiškas gali teikti viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, išskyrus biudžetines įstaigas, įmonių filialai ar atstovybės, taip pat fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla.

Darbdaviams bus kompensuojama 23,3 proc. nuo apskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio:

  • darbdaviams, įdarbinusiems darbinės patirties neturinčius jaunuolius nuo 18 iki 29 m. amžiaus, kompensacijos laikotarpis iki 12 mėn.;
  • darbdaviams, įdarbinusiems vyresnius nei 54 m. amžiaus žmonės, neturėjusius darbo 6 mėn., kompensacijos laikotarpis iki 24 mėn.

Per visą priemonės įgyvendinimo laikotarpį viena įmonė iš viso galės gauti iki 200 000 Eur kompensaciją. Viena įmonė galės kreiptis dėl neriboto darbuotojų, dėl kurių įdarbinimo bus galima prašyti kompensacijos, skaičiaus.

Paraiškos formą galima rasti ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.einvesticijos.lt arba www.invega.lt . Paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimą atliks INVEGA.


Rūta Ramanauskienė     

Lengvatinės paskolos verslo pradžiai

Pradedantieji verslą ir iki vienerių metų veikiančios labai mažos, mažos įmonės, taip pat fiziniai asmenys, turintys verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, netrukus galės kreiptis dėl paskolų iki 25 000 eurų verslo pradžiai, lengvesnėmis nei rinkoje sąlygomis. Šioms paskoloms teikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 22,8 mln. Eurų iš Europos socialinio fondo.

Kreiptis dėl labai mažų paskolų galės visi asmenys, norintys pradėti verslą ir dirbti savarankiškai. Tačiau prioritetas ir reikšmingesnės papildomos finansinės paskatos bus naujoms darbo vietoms kurti, pvz., darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensacija pagal kitą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamą priemonę „Subsidijos verslo pradžiai“. Pagal šią priemonę bus teikiamos su sunkumais darbo rinkoje ar organizuojant savo verslą susiduriančioms asmenų grupėms: asmenims iki 29 m., neįgaliems asmenims, vyresniems negu 54 metų asmenims, bedarbiams, moterims bei tiems, kurie kurs „žaliąsias“ darbo vietas.

Paskolas investicijoms ir (arba) apyvartinėms lėšoms papildyti palankesnėmis nei rinkoje sąlygomis teiks viešo konkurso būdu atrinktas LKU grupės 42 kredito unijų konsorciumas, kuriam atstovauja Lietuvos centrinė kredito unija.

Nuo šių metų lapkričio 2 d. fiziniai asmenys turintys verslo liudijimus ar individualios veiklos pažymą ir jaunos įmonės galės kreiptis į 42 LKU grupės kredito unijas dėl lengvatinių paskolų, taip pat gauti profesionalias konsultacijas verslo pradžios ir įgyvendinimo klausimais. Paskolos bus išduodamos iki 2023 m. rugsėjo 30 d. Vienas paskolos gavėjas galės gauti tik vieną paskolą, kurios grąžinimo trukmė galės būti iki 10 metų. Be lengvatinių paskolų, pradedantieji verslą jau nuo spalio mėnesio antros pusės galės pasinaudoti ir INVEGOS garantijomis, kurios atstoja dalį kredito įstaigų prašomo užstato.

Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centre bus teikiamos nemokamos konsultacijos.  Privaloma  iš anksto užsiregistruoti nurodant savo planuojamą veiklos sritį tel. nr. 8  672 48 327 ar el. paštu kaisiadoriutvic@gmail.com.


Rūta Ramanauskienė

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse – nuo lapkričio 2 dienos

Nacionalinė mokėjimo agentūra kviečia ruošti paraiškas gauti paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“. Paraiškos pagal šią priemonę bus priimamos nuo 2016 m. lapkričio 2 d. iki gruodžio 16 d.

Parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Remiamos beveik visos veiklos, išskyrus 13 veiklų, išvardintų neremiamų veiklų sąraše. Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas – galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos sąjungos veikimo sąraše nurodytas produktas.

Pretenduoti į paramą galės fiziniai asmenys ne jaunesni kaip 18 metų, nebūtinai ūkininkai, veiklą pradėsiantys ar pradėję ne ankščiau kaip prieš 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo dienos. Taip pat juridiniai asmenys – labai mažos bei mažos įmonės, naujai įsteigtos – ne ankščiau kaip 6 mėnesiai iki paraiškos pateikimo dienos.

Pareiškėjo projekte numatyta vykdyti veikla turi būti kaimo vietovėje. Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimo vietoveje, gamybinės patalpos, technikos, įrangos laikymo sandėliai ir pan. turi būti kaimo vietovėje. Juridinio asmens – buveinė, gamybinės patalpos ir pan. turi būti kaimo vietovėje.

Pareiškėjas turi užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį – nuosavas lėšas, skolintas lėšas, iš veiklos gautinas lėšas, kurios turi būti pagrįstos verslo plane. Bus privaloma apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama nuo turto įsigijimo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

Paramos suma vienam projektui – iki 40000 Eur be PVM. Parama teikiama kaip 100 proc. išmoka.

Svarbu paminėti, kad šios priemonės įgyvendinimo taisyklės dar galutinai nepatvirtintos, publikacijoje aptariame projektą, pristatome gaires. Iki lapkričio 2 d. gali dar keistis.

Nuo lapkričio 2 dienos, maloniai kviečiame į nemokamas konsultacijas apie paramą pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centre. Privaloma  iš anksto užsiregistruoti nurodant savo planuojamą veiklos sritį tel. nr. 8  672 48 327 ar el. paštu kaisiadoriutvic@gmail.com.


Rūta Ramanauskienė

Parama verslui plėtoti kaime

Nuo rugsėjo 1 dienos startavo kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.

Parama teikiama įvairioms ne žemės ūkio veikloms plėtoti, išskyrus keletą neremtinų veiklų, kurių sąrašas šiais metais yra kur kas trumpesnis, lyginant su ankstesnėse įgyvendinimo taisyklėse buvusiu sąrašu.

Pretenduoti į paramą gali fiziniai asmenys (ūkininkai, dirbantys pagal verslo liudijimą ar individualią veiklą) bei privatūs juridiniai asmenys – labai mažos ir mažos įmonės. Ataskaitiniais metais Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, pareiškėjo deklaruotos pajamos iš ūkinės komercinės veiklos turi sudaryti: fiziniam asmeniui 12 minimalios mėnesinės algos dydžių, juridiniam asmeniui – 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžių. Nemažiau kaip 10 proc. projekto vertės (su PVM) turi sudaryti nuosavos pareiškėjo lėšos. Skolintos lėšos finansuojant projektą negali sudaryti daugiau kaip 90 proc. projekto vertės (su PVM).

Pareiškėjo projekte numatyta vykdyti veikla turi būti kaimo vietovėje. Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta deklaruota kaimo vietovėje, gamybinės patalpos, technikos, įrangos laikymo sandėliai ir pan. turi būti kaimo vietovėje. Juridinio asmens – buveinė, gamybinės patalpos ir pan. turi būti kaimo vietovėje.

Pareiškėjas vykdomoje veikloje turi sukurti bent vieną naują darbo vietą, taip pat, ne mažiau kaip į 80 proc. kuriamų naujų darbo vietų įdarbinti kaimo gyventojus.

Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas (finansuojama iki 50 proc.) ir proporcingai planuojamoms sukurti naujoms darbo vietoms: vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 eurų. Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti  200 000 eurų, jeigu projekte numatyta sukurti 4 ir daugiau darbo vietų. Daugiau informacijos pateikiama internete www.nma.lt. Nemokamai konsultuojame Kaišiadorių TVIC (Gedimino g. 48) iš anksto užsiregistravusius klientus. Registruotis galima tel. 8 346 60466 arba el.p. kaisiadoriutvic@gmail.com.

Kaišiadorių TVIC vadybininkė – Rūta Ramanauskienė

Nuotraukos autorė – Giedrė Streikauskaitė